< terug

MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

De MBTI is een persoonlijkheidsinstrument, gebaseerd op het gedachtegoed van C.G. Jung, dat door zijn eenvoud en diepgang zeer geschikt is voor teams en individuen. Het is gekoppeld aan een wereldwijde database en is valide en betrouwbaar. De MBTI helpt teams bij de onderlinge samenwerking en de teamontwikkeling. Teams maken zich een gemeenschappelijk begrippenkader eigen en vergroten samen hun zelfinzicht. Zij begrijpen elkaar beter en leren elkaar ‘aanspelen´ en ook aanspreken!

Teamdoelen met behulp van MBTI:

 • Elkaars voorkeursstijl beter herkennen en begrijpen.
 • Elkaar zien in ieders eigen manier van functioneren.
 • Beter toegerust zijn om stagnerende en ontwijkende patronen te doorbreken.
 • Zicht op de kwaliteit en het functioneren van het team als geheel

Individuele doelen met behulp van MBTI:

 • Zicht op de eigen kernkwaliteiten en benutten van wat soms als te vanzelfsprekend en gewoon wordt gezien.
 • Zicht op de eigen ‘overlevings-’ en ‘stress’ mechanismen en weten hoe deze om te buigen.
 • Begrijpen van de dynamiek in samenwerkings- (en andere) relaties en weten hoe deze ten goede te keren.
 • Vaardig worden in sturen en leidinggeven door begrip van de typologieën.

Aanpak van een Team-MBTIdag
Allereerst wordt in een intakegesprek duidelijk of de MBTI daadwerkelijk het instrument is wat u verder helpt bij uw vraag of dat er iets anders nodig is. Als u de MBTI kiest gaan we als volgt te werk:

 1. Voorafgaand aan de MBTI teamdag wordt alle deelnemers gevraagd een online MBTI vragenlijst in te vullen.
 2. Tijdens de dag ontvangt ieder een persoonlijke rapportage. De voorkeursstijlen in gedrag maken we tevens zichtbaar in een ‘Teamprofiel’ waardoor duidelijk wordt welke voorkeursstijlen dominant zijn.
 3. Tijdens de teamdag zullen we de verschillende stijlen binnen het team met elkaar verdiepen en betekenis geven in het dagelijks werk. De volgende vragen zullen daarbij gesteld worden:
  • Waarop richt je het liefst je aandacht? Waar haal je je energie uit?
  • Hoe neem je het liefst informatie op ?
  • Hoe neem je beslissingen ?
  • Hoe ga je om met de buitenwereld ?
De MBTI maakt hierbij zichtbaar op welke wijze binnen het team wordt gecommuniceerd, hoe met conflicten wordt omgegaan en op welke wijze problemen worden opgelost. Met een globaal begrip van deze mechanismen in het team gaan we vervolgens in de middag werken aan de thema’s die in dit team op de voorgrond staan.

Aan het einde van de dag heeft het MT zich een gemeenschappelijke ‘taal’ eigen gemaakt en is er rechtstreeks met elkaar gewerkt aan minimaal één belangrijk hoofdthema.

< terug

Er kan je
niets ergers
overkomen
dan geheel
begrepen
te worden

Carl Gustav Jung
home wat home home home home